Andersen Interiørarkitekter MNIL AS

Andersen Inte­ri­ør­ar­ki­tekter MNIL AS ble etab­lert i 2013 av Kari Cecilie Andersen, fra tidli­gere Andersen & Flåte AS inte­ri­ør­ar­ki­tekter MNIL der hun var medar­beider og partner. Andersen Inte­ri­ør­ar­ki­tekter holder til i Bygdøy allé 66 i felles­skapet Oslo Inte­ri­ør­ar­ki­tekter. Kontoret har særlig kompe­tanse innen kontor­pro­sjekter og offent­lige bygg.