top of page
Det er ikke servicen vi tror vi gir,
men begeistringen vi skaper som betyr noe!
scanmag.jpg
"Meet the interior architects who sought to complement and enhance history in a contemporary and sustainable manner by refurbishing one of Norway’s most esteemed libraries."

Slik arbeider vi

 • vi utfører prosjekter fra idé til ferdig resultat

 • vi er lydhøre i forhold til oppdrags­gi­vers ønsker og behov

 • vi er godt vant til prosesser som inkluderer brukermedvirkning

 • vi bidrar gjerne med vår erfa­ring og vårt nett­verk på produkt- og leve­ran­dør­siden

 • vi benytter ArchiCad som tegne­verktøy, og behersker flere filformater

 • vi innehar 3D kompe­tanse

Hva prosjektering av interiør kan omfatte

 • helhetlige interiørløsninger tilpasset oppdragsgivers behov.

 • orga­ni­se­ring av rom og funk­sjoner etter analyse av brukers
  behov, ”utteg­ning av rompro­gram”

 • plan­løs­ninger, møble­rings­planer, skisser/ areal­stu­dier

 • helhets­planer for farger og mate­rialer, gjelder både 
  bygningstil­knyt­tede over­flater og løst inventar

 • 3D illust­ra­sjoner

 • belys­nings­plan­leg­ging

 • forslag til valg av møbler og annet løst inventar

 • spesial­de­sign av innred­nings­ele­menter

 • beskri­velser og anbuds­inn­hen­ting, bla EØS for offent­lige
  anskaf­felser

 • oppføl­ging og prosjekt­le­delse

bottom of page