Logo.png
Logo.png
Logo.png

Leveranser

"Det er ikke servicen vi tror vi gir,
men begeist­ringen vi skaper som betyr noe!”
 • vi utfører prosjekter fra idé til ferdig resultat

 • vi er lydhøre i forhold til oppdrags­gi­vers ønsker og behov

 • vi er godt vant til prosesser som inkluderer brukermedvirkning

 • vi bidrar gjerne med vår erfa­ring og vårt nett­verk på produkt- og leve­ran­dør­siden

 • vi benytter ArchiCad som tegne­verktøy, og behersker flere filformater

 • vi innehar 3D kompe­tanse

Slik arbeider vi

kontoret2.jpg
 • helhetlige interiørløsninger tilpasset oppdragsgivers behov.

 • orga­ni­se­ring av rom og funk­sjoner etter analyse av brukers behov, ”utteg­ning av rompro­gram”

 • plan­løs­ninger, møble­rings­planer, skisser/ areal­stu­dier

 • helhets­planer for farger og mate­rialer, gjelder både bygningstil­knyt­tede over­flater og løst inventar

 • 3D illust­ra­sjoner

 • belys­nings­plan­leg­ging

 • forslag til valg av møbler og annet løst inventar

 • spesial­de­sign av innred­nings­ele­menter

 • beskri­velser og anbuds­inn­hen­ting, bla EØS for offent­lige anskaf­felser

 • oppføl­ging og prosjekt­le­delse

Hva prosjektering av interiør kan omfatte

palette.jpg

Vi er på instagram @oslointeriorarkitekter