2016–09-01T08:57:36+02:00

SCA Grenseveien 92

SCA hygiene products AS, Grense­veien 92. Oppdrags­giver: SCA hygiene products AS. Ferdig­stilt: 2015. Stør­relse: 45 arbeids­plasser, 800 m². Om prosjektet: Andersen inte­ri­ør­ar­ki­tekter MNIL AS hadde ansvar for innred­ningen av SCA sine nye lokaler i Grense­veien 92. Det har vært et tett samar­beid med oppdrags­giver når det gjelder utar­bei­delsen av møble­rings­planer. Videre besto jobben i utar­bei­delse […]

2016–08-29T14:38:35+02:00

Michelet & Co

Michelet & Co, advo­kat­kontor, Grun­dingen 3 Aker Brygge. Oppdrags­giver: DTZ Real­ka­pital Utvikling/ Michelet & Co. Stør­relse: Ca 500 m², ca 20 arbeids­plasser. Ferdig­stilt: September 2015. Om prosjektet: Andersen inte­ri­ør­ar­ki­tekter MNIL AS hadde ansvar for innred­ningen av advo­kat­kon­toret Michelet & Co sine nye lokaler i Grun­dingen 3, Aker Brygge. Andersen har jobbet tett med oppdrags­giver og […]

2016–08-29T15:00:05+02:00

Helsedirektoratet

Pilot for Helse­di­rek­to­ratet i Univer­si­tets­gaten 2. Oppdrags­giver: Entra Eiendom AS / Helse­di­rek­to­ratet. Stør­relse: 800 m², 45 arbeids­plasser. Ferdig­stilt: Januar 2016. Om prosjektet: Andersen inte­ri­ør­ar­ki­tekter MNIL AS ble enga­sjert av Entra Eiendom AS i forbin­delse med utvik­ling av en pilot for Helse­di­rek­to­ratet i U2. Hoved­opp­gaven var å skape en hyggelig og funk­sjo­nell ramme rundt arbeids­plas­sene i […]

2016–08-29T14:40:59+02:00

Hafslund Drammensveien

Hafs­lund Kunde­ser­vice Dram­mens­veien 145. Oppdrags­giver: Hafs­lund Kunde­ser­vice. Stør­relse: 1500 m², ca 100 arbeids­plasser. Ferdig­stilt: Juni 2016. Om prosjektet: Andersen inte­ri­ør­ar­ki­tekter MNIL AS hadde ansvar for innred­ningen av Hafs­lund Kunde­ser­vice sine nye lokaler i Dram­mens vn 145. Andersen har jobbet tett med oppdrags­giver når det gjelder utar­bei­delsen av møble­rings­planer. Videre besto jobben i utar­bei­delse av konsept […]

2016–08-29T14:41:41+02:00

Kantine i Karenslyst allé 6

Kantine i Karens­lyst allé 6. Oppdrags­giver: Orkla AS. Stør­relse: Ca 300 m². Ferdig­stilt: 2015. Om prosjektet: Andersen inte­ri­ør­ar­ki­tekter MNIL AS fikk i oppgave å ominn­rede kantinen i KA6, Orkla sitt tidli­gere hoved­kontor. Arbeidet bestod i å utar­beide møble­rings­plan, foreslå farger og mate­rialer for alle bygningstil­knyt­tede over­flater, i tillegg til farger og mate­rialer for all løs […]

2016–08-29T15:01:15+02:00

Husbanken Papirbredden

Husbanken; nytt hoved­kontor Papir­bredden III Drammen. Oppdrags­giver: Husbanken. Stør­relse: 4.000 m², 230 arbeids­plasser. Ferdig­stilt: Juli 2016. Om prosjektet: ndersen inte­ri­ør­ar­ki­tekter MNIL AS har i samar­beid med Linda Evensen Design ltd og k3 v/ Katrine Kris­ti­ansen hatt ansvar for innred­ningen av Husbanken sitt nye hoved­kontor i Papir­bredden III i Drammen. Firmaene har designet og skred­der­sydd innred­ning […]

2016–08-30T01:38:30+02:00

VG

Nye kontorer for VG i Akers­gata 55, Oslo. Oppdrags­giver: Schib­sted Eiendom AS / VG. Stør­relse: 9.200 m², 650 arbeids­plasser. Ferdig­stilt: 2014. Om prosjektet: Andersen inte­ri­ør­ar­ki­tekter MNIL AS har hatt ansvar for innred­ningen av VG sine nye kontorer i Akers­gata 55. Firmaet har designet og skred­der­sydd innred­ning til både felles­arealer og arbeids­arealer, her nevnes bla sitteam­fier […]

2016–08-29T15:01:53+02:00

ISS Kværnerhallen

ISS Norge, AS. Oppdrags­giver: ISS Norge, AS. Stør­relse: Ca 7.500 m², ca 360 arbeids­plasser. Ferdig­stilt: 2012. Om prosjektet: Andersen & Flåte inte­ri­ør­ar­ki­tekter MNIL AS hadde ansvar for for innred­ningen av ISS sitt nye hoved­kontor i Kvær­ner­hallen. Firmaet har designet og skred­der­sydd innred­ning til både felles­arealer og arbeids­arealer, her nevnes bla høyryg­gede sofaer i kantine, plante­kasser […]

2016–08-29T14:13:42+02:00

Aibel

Aibel-bygget, Asker. Oppdrags­giver: Aibel. Stør­relse: 23.000 m², 1000 arbeids­plasser. Ferdig­stilt: 2012. Om prosjektet: Firmaet hadde ansvar for utfor­ming av inte­riør, kontra­he­ring og oppføl­ging av alle leve­ranser av fast og løst inventar. Inte­ri­ør­ar­ki­tekten hadde ansvar for design av all skred­der­sydd innred­ning til både felles­arealer og arbeids­arealer, her nevnes bla høyryg­gede sofaer i kantine, resep­sjons­disk og egen […]

2016–08-29T14:19:05+02:00

Forskningsparken

Forsk­nings­parken Blin­dern. Oppdrags­giver: Forsk­nings­parken / Ciens. Stør­relse: 500 m². Ferdig­stilt: 2013. Om prosjektet: Den gang Andersen & Flåte inte­ri­ør­ar­ki­tekter MNIL AS hadde ansvar for oppgra­de­ring og supple­ring av diverse felles­arealer. Herunder nevnes, resep­sjons­disk, serve­rings­disk i kantine. Design og utfor­ming av folie­ring på glass­vegger. Galleri

2016–08-29T14:25:13+02:00

Metier

Metier AS, Hoffs­veien Oslo. Oppdrags­giver: Metier AS. Stør­relse: 2000 m². Ferdig­stilt: 2013. Om prosjektet: Den gang Andersen & Flåte inte­ri­ør­ar­ki­tekter MNIL AS hadde ansvar for innred­ning av Metier sine nye lokaler i Hoffs­veien. Arbeidet bestod i bla å utar­beide møble­rings­plan, foreslå farger og mate­rialer for alle bygningstil­knyt­tede over­flater, i tillegg til farger og mate­rialer for […]

2016–08-29T16:21:25+02:00

Umoe Restaurants AS

Umoe Restau­rants AS. Oppdrags­giver: Umoe Restau­rants AS. Ferdig­stilt: 2013. Stør­relse: 2000 m². Om prosjektet: Gjen­nom­ført i tidli­gere Andersen & Flåte inte­ri­ør­ar­ki­tekter MNIL AS. Nye kontorer på Lysaker for Umoe Restau­rants, innfø­ring av ABW arbeids­plasser, total konsept for innred­ning, løst og fast inventar. Utvik­ling av konsept for utsmyk­ning, herunder folie­ring av glass­vegger, foto-tapet og trykk på […]

2016–08-29T16:28:01+02:00

Kristiansand rådhus

Nytt admi­ni­stra­sjons­bygg for Kris­tian­sand Kommune, Rådhus­kvar­talet. Oppdrags­giver: Kris­tian­sand Kommune / HRTB arki­tekter AS. Stør­relse: Ca 14.000 m², ca 400 arbeids­plasser. Ferdig­stilt: 2014. Om prosjektet: Innred­ning av nytt admi­ni­stra­sjons­bygg for Kris­tian­sand Kommune, prosjekt ble påbe­gynt i 2006 og innflyttet i februar 2014. Inte­ri­ør­ar­ki­tekten hadde hoved­an­svar for utfor­ming av inte­riør, utteg­ning av møble­rings­planer, utar­bei­delse av fast innred­ning […]

2016–08-29T16:43:03+02:00

Lørenskog kulturhus

Løren­skog Hus, nytt kulturhus for Løren­skog kommune. Oppdrags­giver: Løren­skog Kommune/ L2 Arki­tekter AS. Stør­relse: 20.000 m². Ferdig­stilt: 2011. Om prosjektet: Innred­ning av bibliotek, kontor­arealer, felles­arealer, fler­bruks­saler og kino. Som inte­ri­ør­ar­ki­tekt hadde vi hoved­an­svar for utfor­ming av det totale inte­ri­øret for Kultur­huset, herunder utteg­ning av alle møble­rings­planer, design av fast innred­ning og løst inventar for alle […]

2016–08-30T02:01:39+02:00

Hokksund Ungdomsskole

Hokk­sund ungdoms­skole. Oppdrags­giver: Øvre Eiker Kommune / L2 Arki­tekter. Stør­relse: 7.000 m². Ferdig­stilt: 2012. Om prosjektet: Hoved­an­svar for utfor­ming av inte­riør, utteg­ning av møble­rings­planer, design av fast innred­ning og løst inventar. Arbeidet innebar i tillegg plan­leg­ging av alle farger og mate­rialer herunder bygningstil­knyt­tede over­flater. Utar­bei­delse av EØS-anbud for løst og fast inventar. Design av folie­ring av […]

2018–10-15T14:28:28+02:00

Rommen skole- og kultursenter

Rommen skole-og kultur­senter. Oppdrags­giver: Oslo kommune/ L2 Arki­tekter AS. Ferdig­stilt: 2010. Stør­relse: 11.000 m². Om prosjektet: Innred­ning av baser 1 – 10 trinn, felles­om­råder, kafe, bibliotek, spesialrom, admi­ni­stra­sjon, perso­nal­av­de­ling, musikk­skole. Inte­ri­ør­ar­ki­tekten hadde hoved­an­svar for utfor­ming av inte­riør; utteg­ning av møble­rings­planer, design av fast innred­ning og løst inventar. Arbeidet innebar i tillegg plan­leg­ging av alle farger […]