Project Description

Umoe Restaurants AS.

Oppdrags­giver: Umoe Restau­rants AS.
Ferdig­stilt: 2013.
Stør­relse: 2000 m².

Om prosjektet: Gjen­nom­ført i tidli­gere Andersen & Flåte inte­ri­ør­ar­ki­tekter MNIL AS. Nye kontorer på Lysaker for Umoe Restau­rants, innfø­ring av ABW arbeids­plasser, total konsept for innred­ning, løst og fast inventar. Utvik­ling av konsept for utsmyk­ning, herunder folie­ring av glass­vegger, foto-tapet og trykk på plexi med mer.

Inte­ri­ør­ar­ki­tekten hadde ansvar for prosjektet fra A til Å, også delta­gende i bruker­med­virk­nings­pro­sessen ved innfø­ring av nye arbeids­former.