Project Description

Ullerud Helsebygg, Drøbak, omsorgsboliger / sykehjem.

Oppdrags­giver: Frogn kommune.
Stør­relse: Ca 12.000 m².
Ferdig­stilles: Våren 2017.

Om prosjektet: Linda Evensen Design LTD vant konkur­ranse i samar­beid med Andersen inte­ri­ør­ar­ki­tekter MNIL AS og k3 AS, innred­ning av Ullerud Helse­bygg i Drøbak Syke­hjem med omsorgs­bo­liger, 125 beboerrom, felles­arealer og admi­ni­stra­sjon for syke­hjemmet. Møble­rings­planer, skjema av all fast innred­ning, kost­nads­over­slag for komplett leve­ring av alt bruker­ut­styr, herunder, møbler og løst inventar i tillegg til utstyr til alle spesialrom, sjekk­liste for grense­snitt mellom bygg- og bruker­ut­styr. Farge- mate­rial­over­sikt. Anbuds­grunnlag for utsen­delse på EØS-anbud.

Galleri