Project Description

Otium bo- og velferdssenter.

Oppdrags­giver: Tromsø kommune.
Stør­relse: Ca 15.500 m².
Ferdig­stilles: 2017.

Om prosjektet: Syke­hjem med omsorgs­bo­liger, 137 beboerrom, hjem­me­ba­serte tjenester, helse­søster for ungdom og admi­ni­stra­sjon for syke­hjemmet. Påbe­gynt bygge­pro­sjekt.

Inte­ri­ør­ar­ki­tekt leve­ranse: Møble­rings­planer, skjema av all fast innred­ning, kost­nads­over­slag for komplett leve­ring av alt bruker­ut­styr, herunder, møbler og løst inventar i tillegg til utstyr til alle spesialrom, sjekk­liste for grense­snitt mellom bygg- og bruker­ut­styr. Farge- mate­rial­over­sikt. Beskri­velser og underlag for utsen­ding på EØS-anbud. Samar­beid med k3 AS.

Galleri