Project Description

Kantine i Karenslyst allé 6.

Oppdrags­giver: Orkla AS.
Stør­relse: Ca 300 m².
Ferdig­stilt: 2015.

Om prosjektet: Andersen inte­ri­ør­ar­ki­tekter MNIL AS fikk i oppgave å ominn­rede kantinen i KA6, Orkla sitt tidli­gere hoved­kontor.

Arbeidet bestod i å utar­beide møble­rings­plan, foreslå farger og mate­rialer for alle bygningstil­knyt­tede over­flater, i tillegg til farger og mate­rialer for all løs og fast innred­ning. Videre beskri­velse for løst og fast inventar, innhen­ting av priser og oppføl­ging i produk­sjons­tiden.

I tillegg utsmyk­ning av felles­areal i resep­sjon, kunst­verk utført og designet av Benjamin Berg­mann.

Galleri