Project Description

Michelet & Co, advokatkontor, Grundingen 3 Aker Brygge.

Oppdrags­giver: DTZ Real­ka­pital Utvikling/ Michelet & Co.
Stør­relse: Ca 500 m², ca 20 arbeids­plasser.
Ferdig­stilt: September 2015.

Om prosjektet: Andersen inte­ri­ør­ar­ki­tekter MNIL AS hadde ansvar for innred­ningen av advo­kat­kon­toret Michelet & Co sine nye lokaler i Grun­dingen 3, Aker Brygge. Andersen har jobbet tett med oppdrags­giver og prosjekt­leder når det gjelder utar­bei­delsen av konsept for farger og mate­rialer i tillegg til utvel­gelse av løst inventar. Inte­ri­ør­ar­ki­tekten fulgte prosjektet fra tidlig fase til ferdig­be­fa­ring og innflyt­ting i nye lokaler. Inte­ri­ør­ar­ki­tekten hadde også ansvar for innkjøp av alt utstyr til kjøkken, som glass, service og lignende.