Project Description

Metier AS, Hoffsveien Oslo.

Oppdrags­giver: Metier AS.
Stør­relse: 2000 m².
Ferdig­stilt: 2013.

Om prosjektet: Den gang Andersen & Flåte inte­ri­ør­ar­ki­tekter MNIL AS hadde ansvar for innred­ning av Metier sine nye lokaler i Hoffs­veien.

Arbeidet bestod i bla å utar­beide møble­rings­plan, foreslå farger og mate­rialer for alle bygningstil­knyt­tede over­flater, i tillegg til farger og mate­rialer for all løs og fast innred­ning. Videre beskri­velse for løst og fast inventar, innhen­ting av priser og oppføl­ging i produk­sjons­tiden for bla resep­sjons­disk og annen skred­der­sydd innred­ning.

I tillegg utsmyk­ning av alle felles­arealer herunder ideut­kast og design til foto-tapet til støtterom og folie­ring av glass­vegger.

Galleri