Project Description

Lørenskog Hus, nytt kulturhus for Lørenskog kommune.

Oppdrags­giver: Løren­skog Kommune/ L2 Arki­tekter AS.
Stør­relse: 20.000 m².
Ferdig­stilt: 2011.

Om prosjektet: Innred­ning av bibliotek, kontor­arealer, felles­arealer, fler­bruks­saler og kino.

Som inte­ri­ør­ar­ki­tekt hadde vi hoved­an­svar for utfor­ming av det totale inte­ri­øret for Kultur­huset, herunder utteg­ning av alle møble­rings­planer, design av fast innred­ning og løst inventar for alle arealer.

Arbeidet innebar i tillegg plan­leg­ging av alle farger og mate­rialer, både for bygningstil­knyt­tede over­flater og løst/ fast inventar.

Videre utar­bei­delse av EØS-anbud for løst og fast inventar.

Prosjektet gjen­nom­ført i tidli­gere Andersen & Flåte inte­ri­ør­ar­ki­tekter MNIL AS.

Galleri