Project Description

Nytt administrasjonsbygg for Kristiansand Kommune, Rådhuskvartalet.

Oppdrags­giver: Kris­tian­sand Kommune / HRTB arki­tekter AS.
Stør­relse: Ca 14.000 m², ca 400 arbeids­plasser.
Ferdig­stilt: 2014.

Om prosjektet: Innred­ning av nytt admi­ni­stra­sjons­bygg for Kris­tian­sand Kommune, prosjekt ble påbe­gynt i 2006 og innflyttet i februar 2014.

Inte­ri­ør­ar­ki­tekten hadde hoved­an­svar for utfor­ming av inte­riør, utteg­ning av møble­rings­planer, utar­bei­delse av fast innred­ning og løst inventar.
Arbeidet innebar i tillegg plan­leg­ging av alle farger og mate­rialer herunder bygningstil­knyt­tede over­flater.
Utar­bei­delse av EØS-anbud for løst og fast inventar.

Design av folie­ring til glass­vegger.

Delta­gende i bruker­med­virk­nings­pro­sessen i forbin­delse med innfø­ring av team­ba­serte arbeids­plass­løs­ninger.

Galleri