Project Description

Husbanken; nytt hovedkontor Papirbredden III Drammen.

Oppdrags­giver: Husbanken.
Stør­relse: 4.000 m², 230 arbeids­plasser.
Ferdig­stilt: Juli 2016.

Om prosjektet: ndersen inte­ri­ør­ar­ki­tekter MNIL AS har i samar­beid med Linda Evensen Design ltd og k3 v/ Katrine Kris­ti­ansen hatt ansvar for innred­ningen av Husbanken sitt nye hoved­kontor i Papir­bredden III i Drammen. Firmaene har designet og skred­der­sydd innred­ning til både felles­arealer og arbeids­arealer, her nevnes bla høyryg­gede sofaer i sosial sone, spilevegg/ utsmyk­ning ved intern­trapp, resep­sjons­disk og egen folie­ring til alle glass­vegger. Inte­ri­ør­ar­ki­tek­tene fulgte prosjektet fra tidlig fase mot utbygger til ferdig­be­fa­ring og innflyt­ting i nye lokaler. Firmaene stod også for utar­bei­delse av underlag for innhen­ting av priser for løst og fast inventar, og var delaktig ved den kunst­ne­riske utsmyk­ningen. I prosessen fikk også inte­ri­ør­ar­ki­tekt ansvar for kommu­ni­ka­sjon med konsu­lent for univer­sell utfor­ming, dette for å sikre at loka­lene skulle være ”tilgjen­gelig for alle”.

Galleri