Project Description

Pilot for Helsedirektoratet i Universitetsgaten 2.

Oppdrags­giver: Entra Eiendom AS / Helse­di­rek­to­ratet.
Stør­relse: 800 m², 45 arbeids­plasser.
Ferdig­stilt: Januar 2016.

Om prosjektet: Andersen inte­ri­ør­ar­ki­tekter MNIL AS ble enga­sjert av Entra Eiendom AS i forbin­delse med utvik­ling av en pilot for Helse­di­rek­to­ratet i U2. Hoved­opp­gaven var å skape en hyggelig og funk­sjo­nell ramme rundt arbeids­plas­sene i forbin­delse med at H‑direktoratet ønsket å prøve ut nye arbeids­former, ”fram­ti­dens kontor­ar­beids­plass”.

Andersen jobbet tett med både oppdrags­giver og bruker i forbin­delse med utar­bei­delsen av møble­rings­planer. Videre besto jobben i utteg­ning av himlings/-belysnings­planer, beskri­velse for bygge­ar­beider, utvik­ling av konsept for farger og mate­rialer i tillegg til konsept for løst og skred­der­sydd innred­ning og inventar.
Inte­ri­ør­ar­ki­tekten fulgte prosjektet fra tidlig fase til ferdig­be­fa­ring og innflyt­ting i nye lokaler, i tillegg var inte­ri­ør­ar­ki­tekten sterkt delta­gende i bruker­med­virk­nings­pro­sessen.

Galleri