Project Description

Aibel-bygget, Asker.

Oppdrags­giver: Aibel.
Stør­relse: 23.000 m², 1000 arbeids­plasser.
Ferdig­stilt: 2012.

Om prosjektet: Firmaet hadde ansvar for utfor­ming av inte­riør, kontra­he­ring og oppføl­ging av alle leve­ranser av fast og løst inventar.

Inte­ri­ør­ar­ki­tekten hadde ansvar for design av all skred­der­sydd innred­ning til både felles­arealer og arbeids­arealer, her nevnes bla høyryg­gede sofaer i kantine, resep­sjons­disk og egen folie­ring til alle glass­vegger i tillegg til alle tekjøkken.

Inte­ri­ør­ar­ki­tek­tene fulgte prosjektet fra tidlig fase mot utbygger til ferdig­be­fa­ring og innflyt­ting i nye lokaler. Firmaet stod også for utar­bei­delse av underlag for innhen­ting av priser for løst og fast inventar, og var delaktig ved den kunst­ne­riske utsmyk­ningen.

Prosjektet ble gjen­nom­ført i tidli­gere Andersen & Flåte inte­ri­ør­ar­ki­tekter MNIL AS.

Galleri