Kari Cecilie Andersen

Kari Cecilie Andersen

Yvonne Lindahl

Yvonne Lindahl

Historie

Firmaet ble etab­lert 01.10.13 av Kari Cecilie Andersen. Andersen kommer fra tidli­gere Andersen & Flåte AS inte­ri­ør­ar­ki­tekter MNIL, der hun var medeier og ansatt fra oppstarten i 1991.Etter diplom fra SHKS i 1985 begynte Andersen som inte­ri­ør­ar­ki­tekt hos Arki­forum arki­tekter AS, og i tillegg var hun i to år, før etab­le­ringen av Andersen & Flåte AS, medeier i firmaet Kaleido­skop AS. Med sin lange fartstid innenfor fagom­rådet inte­ri­ør­ar­ki­tektur har Andersen oppar­beidet seg allsidig kompe­tanse og bred erfa­ring, og vil i nytt firma kunne tilby de samme tjenester som tidli­gere.

Fra og med 01.06.19 består firmaet av eier Kari Cecilie Andersen og ansatt Yvonne Lindahl som har en bachel­or­grad i inte­ri­ør­ar­ki­tektur, og noen år med erfa­ring som selv­stendig nærings­dri­vende.

Det er ikke servicen vi tror vi gir, men begeist­ringen vi skaper som betyr noe!”

Vi tilbyr:

 • design av helhet­lige inte­ri­ør­løs­ninger tilpasset oppdrags­gi­vers behov
 • prosjek­te­ring innen offentlig sektor, bla skole og kultur, i tillegg til private nærings­bygg

Slik arbeider vi

 • vi utfører prosjekter fra idé til ferdig resultat
 • vi har høyt fokus på arbeids­plass­ut­for­ming
 • vi er lydhøre i forhold til oppdrags­gi­vers ønsker og behov
 • vi bidrar gjerne med vår erfa­ring og vårt nett­verk på produkt- og leve­ran­dør­siden
 • vi benytter ArchiCad som tegne­verktøy
 • vi innehar 3D kompe­tanse

Hva prosjektering av interiør kan omfatte:

 • orga­ni­se­ring av rom og funk­sjoner etter analyse av brukers behov, ”utteg­ning av rompro­gram”
 • plan­løs­ninger, møble­rings­planer, skisser/ areal­stu­dier
 • helhets­planer for farger og mate­rialer, gjelder bygningstil­knyt­tede over­flater og møbler, herunder nødven­dige 3D illust­ra­sjoner
 • belys­nings­plan­leg­ging
 • forslag til valg av møbler og annet løst inventar
 • spesial­de­sign av innred­nings­ele­menter
 • beskri­velser og anbuds­inn­hen­ting, bla EØS for offent­lige anskaf­felser
 • oppføl­ging og prosjekt­le­delse