Her finner du pågå­ende prosjekter og andre nyheter.

2016–08-29T17:11:46+02:00

Ullerud Helsebygg

Ullerud Helse­bygg, Drøbak, omsorgs­bo­liger / syke­hjem. Oppdrags­giver: Frogn kommune. Stør­relse: Ca 12.000 m². Ferdig­stilles: Våren 2017. Om prosjektet: Linda Evensen Design LTD vant konkur­ranse i samar­beid med Andersen inte­ri­ør­ar­ki­tekter MNIL AS og k3 AS, innred­ning av Ullerud Helse­bygg i Drøbak Syke­hjem med omsorgs­bo­liger, 125 beboerrom, felles­arealer og admi­ni­stra­sjon for syke­hjemmet. Møble­rings­planer, skjema av all fast innred­ning, […]

2016–09-02T12:14:18+02:00

Ombygging av brannstasjon til øve- og kontorhotell for Tromsø kommune

Tvibit, ombyg­ging av brann­sta­sjon i Tromsø til øve- og kontor­ho­tell. Oppdrags­giver: Tromsø kommune. Stør­relse: ca 3000 m². Ferdig­stilles: Innflyt­ting 2016. Om prosjektet: Ombyg­ging av gammel brann­sta­sjon til øve- og kontor­ho­tell, i tillegg til helse­sta­sjon for ungdom. Galleri

2016–08-30T03:11:47+02:00

Ny kantine for Evry

Evry, ny fler­bruks­kan­tine med mer. Oppdrags­giver: Evry AS. Stør­relse: Ca 500 m². Ferdig­stilles: September 2016. Om prosjektet: Oppgra­de­ring av diverse felles­arealer; kantine, resep­sjon, kaffebar og utstil­lings­om­råde. Inte­ri­ør­ar­ki­tekt har ansvar for plan­løs­ning av kantine med spise- møte­areal, design av skred­der­sydde rom i rom og annen innred­ning. Forslag til alle løse møbler, farger og mate­rialer. Prosjektet gjøres […]

2016–09-02T12:27:46+02:00

Oppgradering av fellesarealer i kontorbygg Grenseveien 86/88

Grense­veien 86 og 88. Oppdrags­giver: Gasmann Eiendom AS. Stør­relse: Ca 500- 1000 m². Ferdig­stilles: 2016 / 2017. Om prosjektet: Oppgra­de­ring av diverse felles­arealer i begge byggene. Her nevnes; resep­sjon og inngangs­parti med felles møte­rom­senter, nytt garde­robe­an­legg i tillegg til sykkel­par­ke­ring og trimrom, videre ny lounge som tilleggs­areal til kantine. Forslag til farger og mate­rialer, design av […]

2016–09-02T12:29:01+02:00

Tromsø Helsehus

Nytt Helsehus i Tromsø. Oppdrags­giver: Tromsø kommune. Stør­relse: Ca 5600 m² og 60 senge­plasser. Ferdig­stilles: 2016 / 2017. Om prosjektet: Innred­ning av nytt Helsehus i Tromsø. Plan­løs­ninger og farger og mate­rialer for både beboerrom og felles­arealer, i tillegg til forslag og beskri­velse av alt løst inventar. Galleri

2016–09-02T12:32:23+02:00

Otium bo- og velferdssenter

Otium bo- og velferds­senter. Oppdrags­giver: Tromsø kommune. Stør­relse: Ca 15.500 m². Ferdig­stilles: 2017. Om prosjektet: Syke­hjem med omsorgs­bo­liger, 137 beboerrom, hjem­me­ba­serte tjenester, helse­søster for ungdom og admi­ni­stra­sjon for syke­hjemmet. Påbe­gynt bygge­pro­sjekt. Inte­ri­ør­ar­ki­tekt leve­ranse: Møble­rings­planer, skjema av all fast innred­ning, kost­nads­over­slag for komplett leve­ring av alt bruker­ut­styr, herunder, møbler og løst inventar i tillegg til utstyr […]

2016–09-02T12:33:43+02:00

Ramstad skole

Ombyg­ging og tilbygg til Ramstad skole i Bærum. Oppdrags­giver: Bærum kommune. Stør­relse: Ca 2000 – m2. Ferdig­stilles: Trinn 1 skole­start 2016, trinn 2 skole­start 2017. Om prosjektet: Innred­ning av under­vis­ningsrom, admi­ni­stra­sjon, felles­arealer og diverse spesialrom. Utvik­ling av konsept for farger og mate­rialer samt beskri­velse av løst inventar. Samar­beid med KatrineK AS Galleri